Vizyon ve Misyon

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Programı

Misyon

Erken Çocukluk Eğitimi Programının amacı, 0-8 yaş arası çocuklar ve ailelerine farklı ortamlarda kaliteli hizmet sağlamak üzere uzman yetiştirmektir. Bunun için; program mezunlarına, çocuğu tanıma ve anlama, çocukların gelişim ve eğitimlerini destekleyici deneyimler sunma,  çocuk gelişimi ve eğitiminde aileyi desteklemek üzere bilgi ve beceriler kazandırmak hedeflenmektedir.. Programın misyonu, erken çocukluk döneminin önemini kavrayan, çocuk gelişimi ile ilgili teorilerden ve bilimsel araştırmalardan beslenen ayrıca bu bilgileri doğru olarak kullanan ve uygulayan, bilgilerini ve pratiğini güncel bilimsel gelişmeleri takip ederek sürekli yenileyen uzmalar yetiştirmektir. Yetiştirilen bu uzmanların, çocuğun yaşantısını bütünsel olarak değerlendirebilir ve yalnızca formal eğitim ortamları ile sınırlı kalmaz.   Uzmanların, hem informal hem de formal alanlardaçocuğun gelişimini ve eğitimini destekleyen, çocuğu sosyo-kültürel bağlamda anlamaya çalışan, toplumsal ve politik uygulamaların çocukluk üzerindeki etkisini görebilen kritik bakış açısına sahip alan uzmanları olmaları hedeflenir.

Vizyon

Erken çocukluk döneminde bulunan çocukların gelişimi ve eğitimi alanında bilimsel çalışmalar yürütmek, bu çalışmaların uygulamalara katkısını sağlamak, yapılan çalışmalar ışığında öğretmenlik ve uzmanlık becerilerini geliştirmek, evrensel ve yerel değerlerle özdeşleşen eğitimsel yapıları kuvvetlendirmek, informal ve formal eğitime aile katılımını ve katkısını sağlamaktır.

Programın hedefleri:

 • Eğitim ve gelişim bilimlerinin ışığında, evrensel etik değerler çerçevesinde, profesyonel bakış açısını ve tutumunu benimseyen,
 • Çocuğu kültür, çevre ve aile bütünlüğü içinde ele alacak bakış açısına sahip,
 • Çocukları ve gelişimsel dönemlerini,  ilgili disiplinlerarası tarihsel, kültürel, ekonomik, sosyolojik, psikolojik, biyolojik bir çerçeve içerisinde değerlendiren,
 • Çocuğun öznelliğini ve bireyselliğini kabul eden ve uygulamalarını bu ilke doğrultusunda şekillendiren,
 • Çocukların ve ailelerin farklılıklarını göz önüne alan, özel gereksinimlerine cevap veren ve aynı zamanda da bilimsel standartlara uyan program geliştiren ve uygulayan eğitimciler yetiştirmektir.
 • Özel alan becerileri ile donanmış ve bu becerileri çocuğun ilgisini çekecek ve eğitsel/bireysel gelişimi destekleyecek şekilde kullanma; Drama, sanat, müzik, edebiyat ve bu alanlarda edindiği becerileri etkili öğrenme alanları yaratmak için kullanma
 • Tipik gelişim gösteren çocukların yanısıra, özel gereksinimi olan çocukları tanıma, ayırdedebilme; çocukların ihtiyaçlarına göre aileleri ve çocukları yönlendirme, uzmanlarla işbirliği içerisinde sınıf içindeki uygulamaları yürütebilecek donanıma sahip olma, kaynaştırma programları hakkında bilgi sahibi ve destekleyici bir tutum içinde olma, özel eğitime gereksinim duyan çocuklarla ilgili farkındalığı artırma.
 • Bilimsel düşünme ve araştırma yöntem ve tekniklerini anlama, değerlendirme ve  kullanma;  çocuk, aile ve eğitim alanlarında bilimsel alanyazını eleştirel bakış açısı ile değerlendirme ve kullanma.
 • Çocuğu ailesi ile birlikte bir bütün olarak ele alma, çocuğun gelişmesi ve öğrenmesi için aile ile işbirliği yapma ve okul-aile ilişkisini koordine etme. Aile katılımı ve aile güçlendirmesini sağlayacak bilgi ve becerilere sahip olma.
 • Erken çocukluk döneminde kullanılan, çocuğu tanıma, çevresi ve aralarındaki ilişkiyi anlama ve değerlendirme için farklı ölçüm teknikleri bilme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili yöntemleri doğru olarak kullanma.
 • Erken çocukluk eğitimi programları hakkında bilgiye sahip olma, farklı programları gözlemleyerek çocuğa, aileye ve bağlama uygunluğunu değerlendirme ve program geliştirme.
 • Dezavantajlı/risk altındaki grupların ve ailelelerin ihtiyaçlarını anlama ve bu gruplara  yönelik müdahale programları geliştirme ve değerlendirme.
 • Bilimsel bir çerçevede, alan ve öğretmenlik bilgisi, teorik ve uygulamalı bilgileri birleştirerek etkin bir öğrenme ortamı hazırlama; çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını temel alarak kültürel ve çevresel öğrenmeyi destekleyici deneyimler uygulama ve değerlendirme.
 • Çocuğun gelişimini bütünsel bir bakış açısı ile ele alarak,sosyal, duygusal, bilişsel,dil ve fiziksel gelişim alanları hakkında bilgi sahip olma. Gelişimi destekleyecek uygulamaları teoriler ve güncel bilimsel araştırmalar  ışığında şekillendirme.