Ders Açıklamaları

----Sınırsız Seçmeli***
Kredi:
3
AE 111 / 201İleri İngilizce*
Kredi:
3
AE 112 / 202İleri İngilizce*
Kredi:
3
ED 101Eğitime Giriş
Kredi:
3
Eğitimin temel kavramları, ilkeleri ve özellikleri; sosyal, politik, felsefi ve tarihsel temelleri ve özellikle Türk eğitim sisteminin incelenmesi.
ED 211Eğitim Psikolojisi
Kredi:
3
İnsan potansiyelini, etkililiğini ve motivasyonunu anlama. İnsani gelişme ve çeşitlilik. Problem çözme, bellek ve yaratıcılık. Öğrenmede öğretim ve değerlendirme. Eğitim psikolojisinde çağdaş konular.
ED 221 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Temelleri
Kredi:
3
Rehberlik ve danışmanlık alanına giriş; kavramsallaştırma, tarihsel geçmişi, doğası, profesyonel rolleri, doğrudan ve dolaylı işlevleri. Meslek danışmanlığı, özel gruplarla danışmanlık, temel değerlendirme teknikleri ve bu hizmetlerin Türkiye'de geliştirilmesinin kısa bir gözden geçirilmesi.
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Kredi:
2
19. yüzyılın ortalarından İkinci Dünya Savaşı'na kadar Cumhuriyet dönemi başta olmak üzere Türk tarihinde yapılan genel bir inceleme. Batılılaşma ve Osmanlı reform girişimleri, anayasa mücadelesi, ekonomik ve sosyal dönüşümler, diplomasi ve dış politika, I. Dünya Savaşı, Türk milliyetçiliğinin yükselişi, 1920 ve 1930'larda Kemalist ilkelere vurgu yaparak Milli Mücadele, Kemalist sosyal, ekonomik ve kültürel reformların karşılaştırmalı ve analitik bir ifadesi.
HTR 312 Turkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Kredi:
2
II. Dünya Savaşı'nın başlangıcından günümüze kadar Türk tarihinde yapılan genel bir inceleme. Parti-siyaset, toplumsal hareketler ve seferberliklerin karşılaştırmalı ve analitik bir ifadesi; Kemalizmin farklı yorumları, kentleşme, sanayileşme ve göç sorunlarını; kültürel ve ideolojik değişiklikler, Türkiye'nin dış politikası ve Türkiye'nin ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında duruşunun genel bir değerlendirmesi.
PRED 101 Okulöncesi Eğitimin, Tarihçesi, Felsefesi ve İlkeleri I
Kredi:
3
Farklı yaklaşımların kuramsal, sosyal ve politik kökleri; küçük çocukların, ailelerinin ve içinde bulundukları toplulukların yaşamlarını etkileyen felsefeler, kurallar ve politikalar; program geliştirme, çevresel düzenleme ve yapılanma; öğretmen, aile ve çocukların rollerini içeren eğitim uygulamaları.
PRED 102Okulöncesi Eğitimin, Tarihçesi, Felsefesi ve İlkeleri II
Kredi:
3
Küçük çocukların, ailelerin ve içinde bulundukları toplulukların hayatlarını etkileyen günümüz kuralları, politikaları ve programları; programlar, amaçlar ve hedefler, fiziksel ortamın yerleşimi, toplulukların, ailelerin, öğretmenlerin ve çocukların rollerini içeren temel eğitim uygulamaları; küçük çocuklar için Türkiye’deki bakım ve eğitim sistemi.
PRED 103Çocuk Gelişimi Kuramları I
Kredi:
3
Doğum öncesi, bebeklik ve okulöncesi devrede başlıca gelişimsel erişimler; biyolojik, fizyolojik, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimine yoğunlaşma.
PRED 104Çocuk Gelişimi Kuramları II
Kredi:
3
İlk çocukluk devresinden başlayarak okul devresine ve yetişkinliğe kadar başlıca gelişimsel erişimler; biyolojik, fizyolojik, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimine yoğunlaşma.
PRED 107Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi I
Kredi:
3
Çocuk sağlığı, beslenmesi ve fizyolojik gelişiminin tanıtımı.
PRED 120Akademik Becerileri Öğrenme
Kredi:
3
Akademik yaşamı, üniversitenin ve bölümün kaynaklarını tanıtma; temel akademik yazım kuralları.
PRED 210Erken Çocuklukta Müzik ve Hareket
Kredi:
3
Müzik ve hareket zevkini çocuklarla paylaşabilmenin yollarını anlama ve araştırma; çeşitli tarz ve kültürlerden çocuklara uygun şarkı toplama, öğrenme ve müzik aletleri çalma; çocuklar için müzik ve hareket deneyimleri düzenlenmesi.
PRED 211Program Geliştirme I
Kredi:
4
Küçük çocuklar için program geliştirilmesi ve fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişmesini destekleyen öğrenme ortamının yaratılması konusunun işlenmesi; 0-8 yaş grubu çocuklarına uygun program geliştirme ve değerlendirme; çocukların farklı sosyokültürel çevre yapılarının, özel gereksinmelerinin ve gelişimlerinin incelenmesi.
Ön koşul:
PRED 103 or PRED 104
PRED 212Program Geliştirme II
Kredi:
4
Çocuklar için hazırlanan ve onların fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimini destekleyen programların ve bütünleştirilmiş öğrenme ortamlarının derinlemesine incelenmesi; gelişim evreleri, özel gereksinmeler ve sosyokültürel çevre farklılıkları göz önüne alınarak 0-8 yaşlardaki çocuklara uygun programların geliştirilmesi, tasarlanması; öğretmenin anne babaya ve çocuğa ilişkin rolü.
Ön koşul:
PRED 211
PRED 214Dil Gelişimi ve Erken Yaşlarda Okuma Yazma
Kredi:
3
Dil gelişimi; erken yaşlarda okuma yazmada eğitimcinin rolü; çocuklar için olan dil beceri ilişkilerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) birbiriyle ilişkisinin vurgulanması; konuşmada yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi destekleyen öğrenme ortamlarının ve malzemenin düzenlenmesi.
Ön koşul:
PRED 104
PRED 218Uygulamalı Çocuk Gelişimi
Kredi:
4
Değişik okulöncesi kurumlarda çocukları gözleme ve öğretmeye giriş; bu kurumlarda denetim altında öğretme deneyimleri.
Ön koşul:
PRED 104 and PRED 211
PRED 234Çocuklar için Sanat Faaliyetleri
Kredi:
3
0-7 yaş arası çocuklar için görsel sanatlar; okuma ve grup tartışmaları; yaratıcı sanat faaliyetleri aracılığı ile program kavramlarının ve kişisel düşüncelerin irdelenmesi.
PRED 313 Erken Müdahale: Kuram ve Uygulama
Kredi:
3
Gelişim açısından kırılganlık kavramına giriş; erken müdahalenin ve çeşitli hizmet götürme modellerinin kuramsal temelleri; erken müdahale konusunda yapılan araştırmalar ve bu konuda oluşturulan politikaların tartışılması.
PRED 317Okulöncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kredi:
3
Bireyselleştirilmiş öğretim kararları vermek için bilgi toplama; ekolojik yaklaşım ağırlıklı etkili, yapılanmamış ölçme ve değerlendirme teknikleri; standart ölçme ve tarama ölçekleri ve sınırlılıkları.
PRED 320Araştırma Yöntemleri
Kredi:
4
Çocuk gelişimi ve aile konularında temel niteliksel ve niceliksel araştırma yöntem ve süreçleri.
PRED 321Çocuk Edebiyatı
Kredi:
3
Çocuk edebiyatına giriş; çocuklar için anlamlı olan edebiyat özelliklerine duyarlığın şiir ve kitap inceleyerek, okuyarak, dinleyerek, kullanarak ve üreterek geliştirilmesi; çocuk edebiyatını değerlendirmek üzere ölçüt oluşturulması.
PRED 325Fen ve Matematik Alanlarında Gelişimsel Deneyimler
Kredi:
3
Fen ve Matematik öğretiminde oyun stratejileri ve program temaları; sahada program geliştirme, uygulama ve değerlendirme; bilgisayar programlarının incelenmesi.
PRED 331Erken Çocukluk ve İlköğretim Yıllarında Özel Eğitim I
Kredi:
3
Öğrenme güçlüğü, duygu, davranış ve dikkat bozuklukları olan çocuklar, az ve orta derecede zihinsel engelliler, fiziksel engelliler ve üstün yetenekli çocukların eğitimi; tarihsel bakış, tanımlamalar, güncel akımlar, özellikler, kuramsal bakış açıları, özel eğitimde sınıf yönetimi ve eğitim programları.
PRED 332Erken Çocukluk ve İlköğretim Yıllarında Özel Eğitim II
Kredi:
3
Etkin kaynaştırma yöntemleri; özel eğitim süreçleri ve servisleri; öğrenci ihtiyaçlarını ölçme ve değerlendirme; sınıf ve öğrenci ihtiyaçlarına göre ders planı hazırlama.
Ön koşul:
PRED 331
PRED 348Toplum Hizmeti
Kredi:
2
Toplum hizmeti alanlarına etken katılım; bireysel veya grup projeleri üretme.
PRED 380Çocuk Davranışını Anlama ve Yönlendirme
Kredi:
3
Öğrenme ortamının ve sosyo-duygusal gelişimin davranış üzerindeki etkileri, sınıf bağlamında öğretmen davranış ve tutumları, sınıf yönetimi teknikleri, çatışma çözme stratejileri
PRED 411Çocuk Gelişimi ve Aile Konularında Uygulamalı Araştırma
Kredi:
4
Öğrenme ortamlarındaki çocuklarla araştırma yapma ve sunma.
Ön koşul:
PRED 320
PRED 413Okulöncesi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması I
Kredi:
4
Çeşitli okulöncesi kurumlarda öğretmenlik uygulaması; öğretimde düşünme ve problem çözme sorunları.
Ön koşul:
PRED 218
PRED 414Okulöncesi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması II
Kredi:
4
Çeşitli okulöncesi kurumlarda ünite planlamaları ve günlük program uygulamaları.
Ön koşul:
PRED 413
PRED 416Okulöncesi Eğitimde Aile
Kredi:
3
Çocuğun yaşamında ailenin rolü; çeşitli çevrelerdeki çocuk ve ailelerle bir profesyonel olarak etkileşim; aile ve çocukların sahip olduğu çeşitli farklı kültürel değerleri önemseyen ve bu değerler üzerine kurulan öğrenme ortamlarının geliştirilmesi; aile ve okulun beklentilerindeki farklılığın incelenmesi; aile eğitimi ve erişiminde bilgi ve beceri geliştirmek için etkili model ve uygulamaların tartışılması.
PRED 420Yaratıcı Drama Çalışmaları
Kredi:
3
Yaratıcılık için öğrenim ortamları ve faaliyetler; okulöncesinde drama faaliyetleri.
PRED 422Okulöncesi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Semineri
Kredi:
4
Adayların okul uygulamaları ve deneyimleri üzerinde durma, bunları paylaşma, diğer öğretmen adayları ve öğretim görevlisinden dönüt alma; daha önceki haftalarda yaptıkları çalışmaları değerlendirme ve izleyen haftaya hazırlık yapma olanağı sağlama. Ayrıca öğretmen adaylarının kendi kişisel öğretim yaklaşımını geliştirme.
Ön koşul:
PRED 413
PRED 423Veri Çözümlemesi
Kredi:
4
Eğitim verilerinin çözümlemesi. Farklı tekniklerin ve veri çözümleme programlarının uygulanması
PRED 424Okulöncesi Eğitiminde Yansıtıcı Öğretim
Kredi:
4
Okulöncesi eğitim ortamlarında etkinlik hazırlanması; denetim altında öğretim deneyimleri yapılması; öğrencilerin yansıtıcı öğretmen olmaları için hazırlanması.
Ön koşul:
PRED 413
PSY 101Psikolojiye Giriş
Kredi:
3
Algılama, öğrenme, motivasyon gibi temel psikolojik süreçlerin yanında ayrıca gelişim, zeka, kişilik, sosyal ilişkiler ve psikopatoloji kuramlarını içeren psikolojiye giriş. Bu teorileri ve süreçleri değerlendirmek için psikolojide araştırma yöntemlerine genel bakış.
SOC 101Sosyolojiye Giriş
Kredi:
3
Sosyolojinin temel kavram ve ilkelerine giriş. Hem sosyolojide makro ve mikroanalitik gelenekleri temsil eden çeşitli teorik perspektifler ve araştırma bulguları içerir.
TK 221Türkçe I
Kredi:
2
Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi, Türkçenin dâhil olduğu Ural-Altay dil ailesine özel bir vurgu yapılarak dillerin sınıflandırılması, dilbilimin dört temel dalı olan sesbilim, biçimbilim, sözdizimi ve anlambilimin incelenmesi, Türkçenin ses yapısı, sözcüklerin yapısı (ek, kök, gövde vb.), cümle yapısı gibi dil bilgisi konuları ile klasik ve çağdaş Türk yazarlarının kitapları arasından dönemde okutulması kararlaştırılanların (deneme, şiir, roman, öykü) incelenmesi bu dersin amaçları arasındadır.
TK 222Türkçe II
Kredi:
2
Türkçe yazımda ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim, noktalama ve yazımın temel kuralları, yazım ve kompozisyon teknikleri, öğrencilerin kompozisyonlarında görülen anlatım bozukluklarının ve noktalama hatalarının düzeltilmesi, rapor, makale gibi bilimsel yazı türlerine örnekler, konferanslarda ve tartışmalarda pratik kazandırmaya yönelik sözlü çalışmalar ve uygulamalar bu dersin kapsamında yer almaktadır. Ayrıca klasik ve çağdaş Türk yazarlarının kitapları arasından dönemde okutulması kararlaştırılanların (deneme, şiir, roman, öykü) incelenmesi de bu dersin amaçları arasındadır.
ZForSort -----Bölüm Seçmelisi****
Kredi:
3