Boğaziçi University Faculty of Education Library

ADVISING

KAYIT İÇİN TEMEL BİLGİLER

Dikkat: Kayıt sistemindeki e-mail ve telefon bilgilerinizi güncel olması sizinle iletişime geçebilmemiz için gereklidir.

DERS KAYDI VE KREDİ

 • Programınızı tamamlayıp onay için göndermeniz gerekmektedir. Programınız danışman tarafından onaylanmadığı sürece kayıdınız tamamlanmaz. Lütfen  kayıdınızın onaylanıp onaylanmadığını kontrol edin. Son ana kadar beklemeniz  gereken bir durumda, danışmanınıza mutlaka durumunuzu bildirin.
 • Birinci sınıflar her iki yarıyılda  şablondaki  dersleri eksiksiz alırlar. Zorunlu durumlar hariç şablondaki derslere   ekleme  ya da çıkarma  yapılamaz.
 • Her dönem en az 15 krediden daha düşük  ders yükü alınamaz. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ile kredi yükü en az 11 krediye kadar inebilir.  Ayrıca öğrenci son dönemlerine yaklaşmış olup alacağı başka ders kalmadı ise 15 krediden az ders yükü alabilir.
 • Normal ders yükü her yarıyıl için 18’dir.
 • Önkoşulu olan derslerin ilkin önkoşulları alınır. Önkoşullar ders programlarında belirtilmiştir.
 • Okulöncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencileri  Proficiency’den B ve üzeri almışsa; ilk dönem AE 111 yerineAE 201, ikinci dönem AE 112 yerine AE 202 almaları gerekmektedir.
 • Ders çakışmalarınız varsa danışmanınızla mutlaka iletişim halinde olmanız gerekmektedir.

 

SINAMALI  VE BAŞARISIZ  ÖĞRENCİLER

 • Herhangi bir yarıyıl GNO’ları 2.00’nin altında olan öğrenciler SINAMALI öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler fazla ders yükü alamazlar.
 • GNO’su 2.00’nin altında olan öğrencilerden DNO’su iki yarıyıl üstüste 2.00’nin altında olanlar BAŞARISIZ öğrenci sayılırlar. Başarısız durumda olan öğrenciler dönem kredisi içinde kalmak şartıyla en fazla iki yeni ders alabilirler. Ancak, öncelikli olarak o dönem açılan eskiden almış oldukları F, sonra DD ve DC aldıkları dersleri tekrarlarlar. Bu durumda 15 kredinin altına düşebilirler. Bu bir sakınca yaratmaz.
 • Yaz okulu bir dönem sayılmadığından  yaz okulu DNO’su başarısız durumun belirlenmesinde göz önüne alınmaz. Güz dönemi başında “başarısızlık” durumu Yaz Okulu bitimi sonundaki GNO’ya göre belirlenir.
 • Ders tekrarı ile GNO’sunu 2.00’nin üstünde getiren öğrenciler normal statüde eğitimlerine devam ederler.

FAZLA DERS YÜKÜ

 • Genel not ortalaması 2.75’in üstünde olan öğrenciler isterlerse danışmanlarının onayı ile normal ders yüklerine ilave en çok İKİ ek ders alabilirler.
 • Genel not ortalaması 2.25-2.75 arasında olan  öğrenciler isterlerse danışmanlarının onayı ile normal ders yüklerine ilave en çok BİR ek ders alabilirler.
 • Genel not ortalaması 2.00-2.25 arasında olan  ve mezuniyet aşamasında olan öğrenciler isterlerse danışmanlarının onayı ile normal ders yüklerine ilave en çok BİR ek ders alabilirler.
 • Durumları yukarıdaki koşullara uymayan öğrenciler fazla ders yükü istekleri için danışmanların uygun görmesi halinde Fakülte Yönetim Kurulu’na yönlendirilirler.
 • Toplamda bir öğrenci programının toplam kredisinden 15 kredi fazla alabilir. Ancak, herhangi bir sertifikaya sayılacaksa 15 krediden fazla olabilir.

 

KREDİSİZ ALINAN DERSLER

 • Öğrencilerin kredisiz aldığı dersler ( NC) krediliye döndürülemez.
 • Kredisiz aldığı bir dersten F alan öğrenci o dersi ya aynı dersle ya da başka bir dersle “R” koyarak tekrarlamalıdır.

DERS TEKRARI

 • Öğrenciler F aldıkları zorunlu dersleri “R” işareti ile ilk açıldığında  aynı dersle tekrarlarlar. F aldıkları seçmeli dersleri ise “R” işareti ile ya aynı dersi ya da yerine geçecek farklı bir dersle tekrarlıyabilirler.  Bu durumda yeni dersten alınan not F’in yerine geçer ancak, F notu akademik kayıtlarda belirtilir.
 • Öğrenci DD  ya da DC almış olduğu derslerden en çok altısını ilk alınışlarını izleyen ÜÇ yarıyıl içinde ve her yarıyılda EN AZ BĐR tane olmak üzere danışman onayı ile tekrarlıyabilir. ĐLK iki yarıyılın dersleri dördüncü yarıyıldan sonra tekrarlanamaz. Tekrarlanan derslerde önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

DERSTEN  ÇEKİLME

 • Bir öğrenci kayıtlı olduğu dersten “dersten çekilme” süresi dolmadan çekilebilir. Bu durum  akademik kayıtlarda “ W” işareti ile belirtilir.  Öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılının derslerinden veya F aldıkları için tekrarladıkları derslerden çekilemezler. Ancak, özel durumlarda danışmanın olumlu görüşü alınmak koşulu ile yalnızca seçmeli dersler için  yönetim kurulu kararı ile ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilinir.
 • Derslerin bitimine dört hafta kala dersten çekilmek için başvuruda bulunulamaz.

MEZUNİYET

 • Azami süre hakkında : Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, lisans programlarından azami yedi yıdır. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar (2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirlenen koşullara göre) ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirerek, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar..
 • Mezun olabilmek için öğrencinin  GNO’su en az 2.00 olmalıdır.
 • Mezuniyet durumunda olup GNO’ları 2.00’nin üstünde olan ancak  daha önceden aldıkları en çok iki dersten F almış öğrencilere  ilgili Yönetim Kurulu kararınca tek ders/sınav hakkı verilir. Yönetim Kurulu’na başvurabilmek için  öğrencinin dilekçesine ek olarak danışmanın görüşü, ilgili dersin öğretim üyesinin onayı ve transcripti gereklidir.
 • Mezuniyet hakkında: Belirtilen azami sürelerde mezuniyete hak kazanamayan öğrencilerin, ders programı değişikliği veya ismi değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi durumunda kayıtlı bulundukları programın mevcut mezuniyet kredisini sağlayacak şekilde, daha önce başarılı oldukları derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği, ilgili bölümün önerisiyle ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
  • Belirtilen azami sürelerde mezuniyete hak kazanamayan öğrenciler; DC ve DD notu aldıkları derslerden, yeniden alınması bölümleri tarafından gerekli görülenleri ilgili yönetim kurulu kararı ile tekrarlarlar.

 

SON SINIF ÖĞRENCİSİ TANIMI

 • Öğrencilerin son sınıf öğrencisi sayılabilmesi için kayıtlı olduğu programın mezuniyet kredisinden, programın son iki dönemindeki azami kredi toplamı kadar eksiği bulunması gerekir.

 

YAZ OKULU

 • Yaz okulunda en fazla 10 kredi ya da 3 ders alınabilir. Yaz Okulu sonunda mezuniyet durumundaki öğrenciler fazla ders yükü için Yönetim Kurulu’na başvurabilirler.

 

SEÇMELİ DERSLER

 • PE ve PA kodlu dersler sınırsız seçmeli olarak alınabilir. Bu derslerin kredileri 3’den az olduğu durumda aynı kod dersleri ( PE &  PA)  3 krediyi tamamlıyacak şekilde alınabilir ( 2 adet 2 kredilik PA ya da 1 adet 2 kredilik  PA ve 1 adet 1 kredilik PE gibi). Üç kredilik sınırsız seçmeli ders için 1 kredilik üç ders alınamaz. PE ve PA kodlu dersler sadece BİR sınırsız seçmeli ders yerine saydırılabilir
 • “Okulöncesi Öğretmenliği” Programı’nın seçmeli ders tanımı :

 

HSS (Humanities Social Sciences) Elective: HUM, EC (ekonomi), SOC (sosyoloji), PSY (psikoloji), PHIL (felsefe), HIST (tarih) kodlu dersler

Unrestricted Elective: Meslek Yüksek Okulunun açtığı dersler hariç, üniversitedeki tüm dersler.

DİLEKÇE

 • Yönetim Kurulu kararı gerektiren her durum için Eğitim Fakültesine bir dilekçe yazmaları gereklidir. Dilekçelerine danışmanlarının gerekçeli görüşünü de yazılı olarak alarak ve transcript ekleyerek  Dekanlık sekreterliğine verirler. Dilekçelerinin sonucunu da Dekanlık sekreterliğinden öğrenirler.